خانه ⁄ حضور در قلب آثار تاریخی

حضور در قلب آثار تاریخی

موقیعت جغرافیایی هتل سنتی اصفهان به گونه ای است که شما به راحتی به مهمترین آثار و بناهای تاریخی شهر اصفهان دسترسی دارید. فقط چند دقیقه پیاده روی!